ใกล้จะถึงเวลาของทัวร์แต่ละเที่ยวแล้ว เชื่อว่าหลายๆ คนคงมีแผนพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศอย่างแน่นอน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกพาลูกไปทัวร์ต่างประเทศเพื่อเปิดหูเปิดตา เป็นสิ่งที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น แต่การเริ่มต้นพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศนั้นเกี่ยวกับการทำหนังสือเดินทาง ทำพาสปอร์ตลูก ต้องเตรียมตัวอย่างไร? ใช้เอกสารอะไรบ้าง? เราจะพาไปดู รับรองได้ไม่ยากอย่างที่คิด

สำหรับทรัพย์สิน ทำพาสปอร์ตลูก นั่นเป็นสถานที่เดียวกันสำหรับทำหนังสือเดินทางสำหรับผู้ใหญ่ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมจุดบริการทั่วประเทศและสำหรับหนังสือเดินทางในกรุงเทพฯ ดูสถานที่ทั้งหมดได้จากลิงค์นี้ อัพเดทสถานที่ ทำหนังสือเดินทางได้ที่ไหนในกรุงเทพ

ทำพาสปอร์ตลูก

อันดับแรก เราต้องเตรียมเอกสารทั้งหมด เอกสารที่ใช้ หนังสือเดินทางของเด็ก มีดังนี้

– บัตรประจำตัวเด็กที่ยังมีวันหมดอายุ (กรณีเด็กเกิน 7 ปี)

– สูติบัตรตัวจริง (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)

READ MORE  5 คาเฟ่กาญจนบุรี พิกัดฮิต ใกล้ชิดธรรมชาติ ได้รูปสวยลง IG | Hulamamas

– บัตรประชาชนของผู้ปกครอง

– หากบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว ให้ใช้หนังสือเดินทางฉบับจริงของบิดาหรือมารดา

ทำพาสปอร์ตลูก

ผู้ปกครองทั้งสองจะต้องลงนามยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ในวันยื่นคำร้อง ทำหนังสือเดินทางของบุตร เว้นแต่กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. กรณีบิดาหรือมารดา หรือทั้งบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามยินยอมได้

ถึงบิดาหรือมารดาที่ไม่สามารถมาลงนามได้ ออกหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องที่ พร้อมบัตรประจำตัวที่ถูกต้องของบิดาหรือมารดาที่ไม่สามารถลงนามยินยอมได้หรือหากบิดาหรือมารดาอยู่ต่างประเทศ ทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ จากสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย

*เฉพาะกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ผู้ปกครองไม่สามารถเซ็นยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจที่ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักงานทะเบียนท้องที่ หรือในกรณีที่บิดาหรือมารดาอยู่ต่างประเทศเพื่อจัดทำหนังสือมอบอำนาจจากสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยให้บุคคลอื่นที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปเป็นผู้ที่นำเด็กมายื่นขอเพิ่มเติม หนังสือเดินทางพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้มีอำนาจลงนาม

2. กรณีบิดาและมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสและบุตรอยู่ในความดูแลของมารดา

มารดาสามารถลงนามยินยอมเพียงฝ่ายเดียว พร้อมทั้งบันทึกคำให้การรับรองสิทธิการเลี้ยงดูบุตร (ภ.ก.14) ที่ออกโดยอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักงานทะเบียนท้องที่ และบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา

3. กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า

READ MORE  “ภูสอยดาว” พิชิต 5 เนิน กางเต็นท์ลานสน สัมผัสทะเลหมอก | Hulamamas

บิดามารดาที่เป็นบิดามารดาคนเดียวของบุตรในบันทึกการหย่า สามารถลงนามยินยอมฝ่ายเดียวพร้อมกับนำบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดามาด้วย

4. กรณีบุตรบุญธรรม

ให้บิดาหรือมารดาที่เป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้ลงนามยินยอมพร้อมทั้งจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและบัตรประจำตัวเดิมของผู้รับบุตรบุญธรรม

5. กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต

ให้บิดามารดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ลงนามในความยินยอม พร้อมนำบัตรประชาชนตัวจริงและใบมรณะบัตรของอีกฝ่ายมาด้วย

6. กรณีอื่นๆ ที่ต้องมีคำสั่งศาลให้ระบุชื่อผู้ปกครอง เช่น
– 6.1 กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต
– 6.2 กรณีบิดาหรือมารดาของบุตรเป็นคนต่างด้าวที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และไม่สามารถหาคู่ความให้ลงนามยินยอมได้
– 6.3 กรณีบิดาและมารดาไม่จดทะเบียนสมรส แต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดามาโดยตลอดและไม่สามารถติดต่อกับมารดาได้ ชื่อผู้ปกครองตามคำสั่งศาลให้ลงลายมือชื่อ พร้อมคำสั่งศาลและบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ปกครอง

ทำพาสปอร์ตลูก

เมื่อเราเตรียมเอกสารครบตามข้างต้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจทานเอกสาร เมื่อเรามาถึงจุดบริการ ให้ส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่นำมา หากถูกต้องและครบถ้วนจะได้รับบัตรคิว เพื่อรับบริการทำหนังสือเดินทางตามลำดับ เช่น การวัดส่วนสูง เป็นต้น

ขั้นตอนต่อไปคือเมื่อเข้าสู่บูธบริการ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่ง และรวบรวมข้อมูล เช่น ลายนิ้วมือ รูปถ่าย และกรอกเอกสารต่างๆ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล

READ MORE  ตอบทุกข้อสงสัย ไปเที่ยวญี่ปุ่นได้หรือยัง? | Hulamamas

หลังจากทำตามขั้นตอนในตู้บริการเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการชำระค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางจำนวน 1,000 บาท ตามหนังสือเดินทาง ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ จะใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการในการผลิต แต่ถ้าเราต้องการในวันถัดไป จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นจำนวน 2,000 บาท แต่ถ้ารีบทำวันนี้รับเลยวันนี้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นจำนวน 3,000 บาท เราสามารถเลือกไปรับเองได้ที่จุดบริการนั้นๆ หรือส่งทางไปรษณีย์ถึงบ้านท่าน โดยไปรษณีย์เราต้องชำระค่าจัดส่งพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าส่ง EMS 40 บาท หนังสือเดินทางจะได้รับ 5-7 วันทำการหลังจากวันที่ส่งคำขอ และจะส่งทางไปรษณีย์ด่วนของ PSP ค่าบริการ 60 บาท จะได้รับประมาณ 3 วันทำการหลังจากวันที่ยื่นคำร้อง

ทำหนังสือเดินทาง

คุณเห็นไหมว่าการได้รับหนังสือเดินทางของเด็กนั้นไม่ยากกว่าของผู้ใหญ่ อาจเป็นเรื่องยากเฉพาะในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมาลงนามยินยอมได้ เช่น เด็กหรือผู้ใหญ่ก่อนออกจากทัวร์ต่างประเทศ คุณต้องไปทำหนังสือเดินทาง รวมทั้งผู้ที่มีหนังสือเดินทางแล้ว ท่านต้องตรวจสอบอายุหนังสือเดินทางของท่านด้วย หากมั่นใจว่าหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนออกเดินทาง

#พาลกหลานไป #ทำพาสปอรตเดก #ตองเตรยมตวยงไง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *